Skip to main content

STANDPUNTEN

Sport en Verenigingen

Dijk en Waard kent van oudsher een actief verenigingsleven. Op dit moment is er verschil in subsidiering en facilitering tussen de oude gemeente Langedijk en Heerhugowaard. Dit moet snel geharmoniseerd worden, waarbij krachtige verenigingen het uitgangspunt moet zijn.
Hierbij moeten alle verenigingen in Dijk en Waard meegenomen worden. Dit om een transparant “sportveld” te creëren met eenduidige subsidies en benadering van de accommodaties. Dit zowel op financieel als juridisch gebied.

PREVENTIE

Sportverenigingen hebben ook een signalerende en preventieve functie binnen het sociaal domein. Verenigingen moeten op een verantwoorde manier hiermee verweven zijn.

SPORTGEMEENTE

Dijk en Waard zet koers naar een echte sportgemeente. Hierbij een breed aanbod aan sport-, spel en bewegingsmogelijkheden en krachtige samenwerkende verenigingen. Ingezet wordt op het verhogen van het aantal inwoners wat aan beweging doet, georganiseerd dan wel ongeorganiseerd, ieder naar zijn eigen kunnen en vermogen. Sporten moet ook voor bewoners met lagere inkomens goed toegankelijk zijn via Meedoen pas voor contributie, maar ook voor sportattributen. Ten behoeve van het ongeorganiseerd sporten wordt de openbare ruimte zo ingericht dat het sport- en beweegvriendelijk wordt of blijft.

BREEDTESPORT

Het sportaanbod moet blijvend afgestemd worden op de vergrijzing en ontgroening die landelijk en dus ook in Dijk en Waard plaatsvindt. Dat vraagt om een ander passend sportaanbod zowel binnen de verenigingen alsook buiten de huidige verenigingen om. We zetten dus in op breedtesport voor jong en oud, man en vrouw, minder sportief of meer sportief. Ook voor de zogenaamde G-sporters worden verenigingen ingericht, zodat ook deze groep inwoners volop mee kunnen doen. Topsport vinden we belangrijk, maar we realiseren ons dat we dit regionaal of landelijk moeten faciliteren.

VRIJWILLIGERSINZET

Ondanks dat er een grote vrijwilligersinzet is in Dijk en Waard, kennen de meeste verenigingen een tekort aan vrijwilligers. De gemeente Dijk en Waard gaat samen met de verenigingen kijken hoe dit tekort aan vrijwilligers opgepakt kan worden, hoe er nieuwe vrijwilligers geworven kunnen worden.

ZWEMMEN

Lokaal Dijk en Waard wil dat de huidige drie zwembaden binnen de gemeente Dijk en Waard blijven bestaan. Zowel de lagere scholen alsook de middelbare scholen maken volop gebruik van de zogenaamde ‘natte” gymlessen in deze zwembaden.