Skip to main content

Dienstverlening

STANDPUNTEN

Dienstverlening

Dienstverlening is belangrijk voor inwoners. Het is een van de weinige keren dat u als inwoner te maken krijgt met de gemeente. Lokaal Dijk en Waard wil ervoor zorgen dat uw beleving optimaal is.

DIENSTVERLENING EN POLITIEK

Het bestuur hoort dicht bij de inwoners te staan. Daarom kiezen wij voor uitgebreide inwonersparticipatie in brede zin van het woord. Ook dienen inwoners makkelijk de loketten van WMO en dienstverlening (inkijken plannen en verkrijgen documenten ) en de frontoffices te kunnen bereiken. Dit betekent dat zowel het huidige gemeentehuis van Heerhugowaard als het Huis van de Gemeente in Langedijk (de Binding) ruimschoots geopende loketten kent. Het recent ingezette systeem om documenten thuis te bezorgen wordt verder uitgebreid. Inwoners worden daarop geattendeerd, er wordt goed over gecommuniceerd. Daarnaast worden inwoners via huis aan huisbladen maar zeker ook via sociale media geïnformeerd over wat er in de gemeente speelt, waar de raad over vergadert en wat de rechten van inwoners zijn hierbij.

UW INBRENG

Uw inbreng is ontzettend belangrijk. Inwoners kunnen in de oriënterende fase in een commissie- of forumbehandeling plaatsnemen aan de (digitale) vergadertafel. Bij grote onderwerpen in een wijk of kern vergadert de commissie in een buurtcentrum, dorpshuis, zaaltje nabij de locatie waar het onderwerp speelt. Zo wordt het inwoners en meedenkers en belanghebbenden makkelijk gemaakt om bij het onderwerp of hun onderwerp betrokken te zijn en inbreng te leveren.

GEMEENTEGRENZEN EN BRP

Inwoners dienen geen last te hebben van gemeentegrenzen, dus bij meldingen openbare ruimte, ook al valt die ruimte niet binnen Dijk en Waard of omgekeerd, wordt de melding afgehandeld en worden inwoners niet van kastje naar muur gestuurd. De gemeente moet faciliterend en vraaggericht werken. De Basisregistratie personen (BRP) dient zo ingericht te worden dat bij officiële stukken de dorpsnamen genoemd worden en niet de gemeentenaam.

KERNENBELEID

Het kernenbeleid wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd in alle kernen en wijken. Dit wordt voortvarend opgepakt. Uitgangspunt is dat er korte lijnen zijn tussen onze inwoners en de gemeente. Om dit waar te maken stelt de gemeente voor iedere kern/wijk een ‘wijkmanager’. In samenwerking met zo’n wijkmanager kunnen dorpsraden / wijkraden een ‘burgerbegroting’ opstellen, om zelf zaken op te pakken en te realiseren.

OPVOLGING MOTIE TWEEDE KAMER

Lokaal Dijk en Waard geeft gehoor aan de motie van de Tweede Kamer (11 februari 2021), waarin de regering:

‘Na voltooiing van het herindelingsproces de provincie Noord-Holland te verzoeken met de nieuwe gemeente Dijk en Waard, de gemeente Alkmaar, alsmede met de inwoners van Sint Pancras en Koedijk te verkennen of voor de dorpen Sint Pancras en/of Koedijk een grenscorrectie, zodat ze tot de gemeente Alkmaar kunnen behoren, een duurzame oplossing is en of dit kan rekenen op draagvlak van de inwoners van Sint Pancras en Koedijk, en de Kamer binnen twee jaar te informeren over de voortgang’.

Het is belangrijk de regionale samenwerking te versterken en uit te breiden. De omvang van Dijk en Waard maakt dat er verantwoordelijkheid genomen kan en moet worden op belangrijke regionale thema’s, zoals wonen, economie, mobiliteit, werkgelegenheid etc