Skip to main content

Sociaal Domein

STANDPUNTEN

Sociaal Domein

Binnen de begroting van Dijk en Waard neemt het sociaal domein een zeer grote ruimte in. Derhalve moet er ingezet worden of efficiënte en doelmatige zorg aan onze kwetsbare inwoners.
Belangrijk hierbij is dat er duidelijk gecommuniceerd wordt naar inwoners waar men het (telefonisch of digitale) loket in de gemeente kan vinden. Wij zetten in op een fysiek loket voor alle inwoners goed bereikbaar. Minimaal de huidige twee loketten in Dijk en Waard zijn dagelijks geopend, ook na 1-1-2022. Ook vinden er spreekuren plaats in wijkcentra en dorpshuizen.

MANTELZORG

Bij de hulpvraag of aanvraag naar zorg vindt spoedig een gesprek plaats bij de hulpvrager thuis aan de keukentafel waardoor de inwoner slechts één keer zijn of haar verhaal hoeft te doen. In de huidige samenleving wordt een groot beroep gedaan op de naasten van de inwoners. Daarom hebben we in Dijk en Waard een grote waardering voor die mantelzorgers, waarbij het niet uitmaakt of de mantelzorger in of buiten Dijk en Waard woont, zolang degene die mantelzorg nodig heeft in Dijk en Waard woont. De gemeente hoort de mantelzorger van de mantelzorger te zijn! Mantelzorg dient dan ook passend gewaardeerd en gerespecteerd te worden.

REGELGEVING

Onnodige regelgeving en herkeuringen dienen te worden voorkomen. Mensen met een zorgvraag stellen die vraag vaak al te laat, neem ze serieus, help ze. Dijk en Waard zet daarom ook volop in op preventie. Vroegsignalering en snelle actie hierop voorkomt de inzet van zwaardere en duurdere zorg.

DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE

De komende jaren zal het aantal met dementie gediagnosticeerde inwoners nog groeien. Dijk en Waard is een dementievriendelijke gemeente om deze groeiende groep inwoners en hun naasten hier fijn te laten wonen en leven.

TIJDIGE SIGNALERING

Er is een zeer goede samenwerking tussen (jeugd)zorg, onderwijs, sport en cultuur, zodat tijdig wordt gesignaleerd dat er zorg nodig is en hulp kan worden geboden aan kinderen en jongeren die dat nodig hebben. Op IKC’s en middelbare scholen houden de consulenten van WMO laagdrempelige spreekuren voor ouders en leerlingen. Kinderen en jongeren die een zwaardere vorm van zorg nodig hebben ontvangen deze zo snel mogelijk. Een goede samenwerking in de regio en eventueel daarbuiten is hiervoor van groot belang.
Welzijnswerk voor zowel ouderen als ook jeugdwerk voor jongeren wordt per wijk of kern aangeboden. Bereikbaarheid speelt hierin een essentiële rol. Iedere inwoner, jong of oud, moet makkelijk een door de welzijnswerk aangeboden activiteit kunnen bereiken. Dit mede om eenzaamheid onder jongeren en ouderen te bestrijden en te voorkomen.

VRIJWILLIGERS

Dijk en Waard kent van oudsher een groot aantal vrijwilligers. Zij vormen de ruggengraat van onze Dijk en Waardse samenleving. Vrijwilligers moeten omarmd worden, het moet hen niet moeilijk gemaakt worden om vrijwilliger te zijn. Omgekeerd is voor het doen van vrijwilligerswerk voor veel inwoners een welkome dagbesteding. Het geeft hen structuur en brengt hen in contact met andere inwoners. Bovendien geeft het inwoners het gevoel belangrijk te zijn, ze tellen mee.

BIJSTANDSGERECHTIGDEN

Vrijwilligerswerk is geen oplossing voor bijstandsgerechtigden. Lokaal Dijk en Waard vindt niet dat bijstandsgerechtigden een tegenprestatie moeten leveren. Niet iedereen is psychisch en fysiek altijd in staat om deze tegenprestatie te leveren. Lokaal Dijk en Waard wil bijstandsgerechtigden begeleiden naar betaald werk om hen zo goed mogelijk te laten participeren in de samenleving. Zo willen we bereiken dat onze kwetsbare inwoners zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.
Ook in Dijk en Waard wonen inwoners die op of onder de armoedegrens leven. Er moet ingezet blijven worden op preventie en het laten mee doen van deze inwoners in de maatschappij.

SCHULDHULPVERLENING

De Meedoenpas of Hugopas moet breed bekend gemaakt worden onder die inwonersgroepen, onderbesteding moet worden voorkomen. Daarnaast moet de pas breed ingezet kunnen worden. Van sport tot aan onderwijs. Wanneer inwoners te veel schulden hebben moet laagdrempelig schuldhulpverlening aangeboden worden. Preventie is hierbij belangrijk, zeker in dit post Corona tijdperk.

BASISINKOMEN

Basisinkomen kan als experiment ingezet worden. Dit mag geen aanzuigende werking hebben op het “gaan wonen” in Dijk en Waard. Het experiment moet ingezet worden op inwoners die al langer in Dijk en Waard woonachtig zijn.

VOEDSELBANKEN

De Voedselbanken spelen een belangrijke rol bij die inwoners die zelfs geen eten meer kunnen kopen en hiervan afhankelijk zijn. In Dijk en Waard worden de Voedselbanken gewaardeerd en gefaciliteerd.