STANDPUNTEN

Sociaal Domein

In de gemeente Dijk en Waard kan iedereen zichzelf zijn, het is een inclusieve gemeente. Dijk en Waard is als gemeente verantwoordelijk geworden voor veel zorgtaken die eerder bij de rijksoverheid lagen. De verschillende grote decentralisaties zijn reeds doorgevoerd en de gemeente is nu volop bezig met de fase van transformatie. Daarbij komt ook de uitdaging van de samenvoeging van twee gemeenten. Inwoners mogen hier geen hinder van ondervinden. De gemeente heeft het beste van de voormalige gemeenten samengevoegd tot één goede aanpak richting WMO, jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Stabiliteit in de zorg creëer je door consequent te blijven in je beleid en alleen aan te passen als het werkelijk voor een verbetering zorgt, voor Dijk en Waard zal dan ook de ingeslagen weg vastgehouden worden. De inzet op preventie laat zich immers niet binnen één raadstermijn uitbetalen.

Speerpunten binnen het Sociaal Domein voor de gemeente Dijk en Waard zijn:

Toegankelijke zorg. Eigen kracht wordt gestimuleerd maar waar dat niet meer gaat moeten inwoners kunnen terugvallen op professionele zorg. Deze zal om de hoek zijn, dichtbij, bekend en benaderbaar. Dat hier per dorp en/of kern soms een andere invulling aan wordt gegeven is mogelijk.

Zorg op maat. Voor de gemeente Dijk en Waard is het van belang dat er juist vraaggericht wordt gewerkt, in plaats van aanbodgericht. Er wordt geïnvesteerd in de start van een zorgtraject zodat inwoners echt de juiste en meest passende zorg ontvangen.

Betaalbare zorg. In de gemeente Dijk en Waard is de zorg op de juiste manier georganiseerd, dit zorgt voor betaalbare zorg zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Er wordt kritisch omgegaan met budgetten door goede analyse, inzetten op preventie en zorgdragen voor verbinding tussen de verschillende betrokken partijen en er wordt binnen de gemeente domeinoverstijgend gewerkt.