Skip to main content

Openbare Ruimte

STANDPUNTEN

Openbare Ruimte

Lokaal Dijk en Waard zet in op groenere wijken, immers in een groene wijk is het fijner wonen, is meer sociale cohesie door ontmoetingen en spelen kinderen vaker buiten. We willen het onderhoudsniveau van de wijken en kernen versterken. Een mogelijkheid hiertoe is het inzetten van groenadoptie door de buurt. Zo kunnen inwoners met elkaar zelf het groen onderhouden.

MELDINGEN VANUIT DE INWONERS

Het doen van meldingen door inwoners over gevaarlijke of overlast gevende situaties in de woonomgeving moet laagdrempelig (telefoon, mail, Facebook, Whatsappje) zijn. Hierbij kan ook gedacht worden aan de Buiten Beter-app. Er moet snel naar de melder teruggekoppeld worden wat er met en aan de melding is gedaan. Bij plekken waar groen voor gevaarlijke overlast zorgt, zoals bij kruispunten, voetpaden en speelplaatsen, dient het groen te worden vervangen door laagblijvende planten of struiken. Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook extra maaibeurten een oplossing.

ZWERFVUIL AANPAKKEN

Zwerfvuil vormt een grote ergernis bij bewoners. Dit moet tegengegaan worden door een bewustwordingscampagne, het regelmatig schoonvegen van de straten en daar waar mogelijk aanpakken van de vervuiler(s). In alle wijken zijn voldoende openbare afvalbakken beschikbaar, voor onder andere hondenpoep en straatafval.

INRICHTING VAN DE BUURT EN SPEELPLEKKEN

Bewoners worden betrokken bij de (her)inrichting van de openbare ruimte in hun buurt. Dit geldt ook voor het inrichten van speelplekken of ontmoetingsplekken met bijvoorbeeld straatmeubilair. Inzet is hierbij een passende en gebruiksvriendelijke openbare ruimte voor iedere inwoner in iedere wijk of kern. Speelplaatsen en straatmeubilair dienen daarbij schoon en veilig te zijn. Daarnaast wordt bij de inrichting van speelplekken rekening gehouden met kleine kinderen maar ook met de oudere jeugd. De speelplekken moeten voor een grotere leeftijdsgroep uitdagend zijn.

WEGEN EN PADEN

Wegen worden bij (her)inrichting voetgangers- en fietsersvriendelijk ingericht. Het moet geen probleem zijn om met rollator, rolstoel, kinderwagen van de voetgangerspaden en stroken gebruik te maken. Wegen en kruispunten worden ook zo ingericht dat duidelijk is hoe de voorrangsregels zijn. Ook moet duidelijk door de inrichting zijn wat voor categorie weg het is: gebiedsontsluitingsweg of erftoegangsweg. Dit geldt ook voor de snelheid die toegestaan is op de wegen.

PARKEREN

In vele huidige wijken in Dijk en Waard is een meer of minder ernstig parkeerplaatsen tekort. Er dient een goed en helder parkeerbeleid te komen voor Dijk en Waard, zodat parkeren geen vertragende / belemmerende factor is voor het realiseren van woningen. Geïnventariseerd dient te worden hoe ernstig het tekort is en hoe dit opgelost kan worden. Indien echt niet anders op te lossen is, zou openbaar groen opgeofferd kunnen worden, waarbij de insteek is dat dit bijvoorbeeld zogenaamde grasparkeerplaatsen worden.

DOORVAARBAARHEID

Langedijk Ontwikkelt met Water (LOMW) wordt ‘Dijk en Waard Ontwikkelt met Water’ en dient verder uitgewerkt en uitgevoerd te worden. Te allen tijde dient er balans te zijn bij het gebruik van het tussen woongenot, rust, vertier, veiligheid en recreatief gebruik o.a. door meer inzet van Boa’s op het water. Voor het voormalig Heerhugowaardse deel van Dijk en Waard dient een doorvaarbaarheidsvisie opgesteld te worden.