Skip to main content

Veiligheid

STANDPUNTEN

Veiligheid

Lokaal Dijk en Waard zet zich in voor een (verkeers)veilige gemeente voor iedereen. Iedereen hoort zich veilig te voelen in onze gemeente, op straat, thuis, op het water en waar dan ook.

Dit betekent dat wijkagenten en (meer) BOA’s zichtbaar en bekend zijn en fungeren als aanspreekpunt in de kernen en wijken van Dijk en Waard. In de begroting van Dijk en Waard moet desgevraagd meer geld gereserveerd worden voor het aantrekken van meer BOA’s op land en op water.

TOEKOMSTBESTENDIG BRANDWEERKORPS

Een toekomstbestendig brandweerkorps is belangrijk zodat de veiligheid van de gemeente is gewaarborgd. Bij de inzet van de lokale brandweer moet vooral ook preventie meegenomen worden, zeker in deze participatie maatschappij waarbij inwoners steeds langer zelfstandig thuis wonen. Maar ook inspectie brandveiligheid van de vele bedrijven die Dijk en Waard kent, zowel op bedrijventerreinen als daarbuiten.

ONDERMIJNING

Ondermijning dient te worden voorkomen door inzet op preventie in plaats van repressie.
Meer controles op snelheidsovertredingen, met name op locaties waar bewoners overlast en gevaar ervaren. Rond scholen en andere plekken waar veel kinderen samenkomen dient duidelijk te zijn dat dit om een schoolzone gaat. Dat geldt natuurlijk ook om plekken waar veel oudere of kwetsbare inwoners wonen en zelfstandig aan verkeer deel nemen. Op de 30-kilometer wegen waar snelheidscontroles niet mogen dienen andere middelen bijvoorbeeld smileys en spaarpalen ingezet te worden om de inwoner te attenderen op 30 kilometer en te stimuleren maximaal 30 kilometer/uur te rijden.

HUISELIJK GEWELD

Er dient ingezet te worden op afname of het liefst niet meer voorkomen van huiselijk geweld. Inzet op preventie en goede samenwerking tussen de vele instanties en betrokken organisaties.
Jaarlijks vindt per kern een wijkschouw plaats met bewoners en de wijk BOA en de wijkagent.
Gemeente, politie en horeca en betrokken instanties creëren een veilig uitgaansklimaat in Dijk en Waard. Hierbij wordt ook regionaal afgestemd en uniform beleid daar waar mogelijk ingezet. Ook bij kleine overtredingen mag harder worden ingegrepen door de BOA’s, maar alleen om escalatie te voorkomen en preventief te werk te gaan.

ONVEILIGE SITUATIES

Bij onveilige omgevingen moet het mogelijk worden binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden om cameratoezicht te realiseren. De vrijwilligers inzet van het Ogen en Oren project dient te worden versterkt en uitgebreid. Uitgegaan wordt dat in iedere wijk of kern in Dijk en Waard straks een Ogen en Oren Project draait en geïntegreerd is in het veiligheidsbeleid. Daarbij dient de waarde en nut passend te worden gewaardeerd en gefaciliteerd. Indien er structurele of tijdelijke overlast is van of door wat dan ook behoort mobiel of blijvend cameratoezicht een middel te zijn om dit tegen te gaan.

FIETSERS EN VOETGANGERS

In omgevingsvisie en het daaruit voortvloeiende omgevingsplan staat wat betreft verkeer de fietser en voetganger op plek 1. Deze groepen moeten zich veilig binnen Dijk en Waard kunnen verplaatsen.

VUURWERK

Vuurwerk afsteken tijdens oud en nieuw en eventueel bij gelegenheid buiten oud en nieuw moet mogelijk blijven. Als dorps- of wijkraden vragen om een centrale afsteekplaats in wijk of kern dan dient dit onderbouwd te worden door de wens van de inwoners van die wijk of kern. Het bevoegd gezag kan wel vuurwerkvrije zones aanwijzen daar waar kwetsbare inwoners of dieren last hebben van vuurwerk of waar de (brand)veiligheid in het geding is zoals nabij veel rietgedekte huizen of boerderijen.