Skip to main content

STANDPUNTEN

Onze beginselen

Lokaal Dijk en Waard heeft een aantal basisprincipes omschreven in haar statuten. Op deze pagina’s kunt u onze basisprincipes lezen. Deze vormen de leidraad voor onze ideeën en werkwijze in het gemeentebestuur.

 1. Lokaal Dijk en Waard staat voor een principiële veelvormigheid van levensbeschouwing en levenswijze op basis van gelijkwaardigheid van ieder mens.
 2. Lokaal Dijk en Waard staat voor vrijheid van de mens en is wars van het opdringerige collectief omdat de mening van de meerderheid nog niet het recht geeft minderheden te beschadigen of te kwetsen.
 3. Lokaal Dijk en Waard staat voor het hanteren van het zogenaamde “schade principe” waarbij ingrijpen toegestaan en wenselijk is als gedrag en/of handelen in welke vorm dan ook schade toebrengt aan individu of gemeenschap.
 4. Lokaal Dijk en Waard staat voor het hanteren van het “gezonde-verstand-standpunt’, waarbij het accent van afwegingen en meningsvorming niet berust in tegenstellingen maar in gemeenschappelijkheid.
 5. Lokaal Dijk en Waard staat voor een actieve zelfontplooiing van de dorpskernen door het ontwikkelen van eigen inzichten en standpunten, die het in de samenleving toegankelijker moeten maken in het democratisch proces.
 6. Lokaal Dijk en Waard staat voor een gemeenschap waarbij het ontwikkelen van een sociaal betrokken samenleving een middel is om de maatschappelijke normen en waarden te respecteren en te verankeren.
 7. Lokaal Dijk en Waard staat voor het respecteren van (gemeenschappelijke) eigendom dat door inzet en arbeid tot stand zijn gekomen en als zodanig beschermd dient te worden.
 8. Lokaal Dijk en Waard staat voor een rijk cultureel bestaan en een bloeiend sportleven welke leiden tot saamhorigheid, die elk hun eigen identiteit geven aan de samenleving.
 9. Lokaal Dijk en Waard staat voor een evenwichtige invulling van agrarische en ecologische waarden in en rond ontwikkelingsgebieden ten behoud van het harmonische landschappelijke dorpskarakter.
 10. Lokaal Dijk en Waard staat voor een hoogwaardige kwaliteit van openbare wegen, pleinen en terreinen ten dienste van optimale veiligheid en leefgenot.
 11. Lokaal Dijk en Waard staat voor een duurzaam veilig ingericht infrastructuur wat bijdraagt tot veilige verkeersontwikkelingen en gedrag waarbij de zwakke verkeersdeelnemer wordt beschermd.
 12. Lokaal Dijk en Waard staat voor een hoogwaardige vormgeving van de groenvoorziening en een evenzo hoogwaardig onderhoud daarvan ten behoeve van de kwaliteit van het woonmilieu, tevens voor aansluiting met het cultuurlandschap.
 13. Lokaal Dijk en Waard staat een lokale overheid voor, die eerlijk, nauwgezet en oprecht haar werkzaamheden verricht en zich houdt aan de geldende waarden en regels.
 14. Lokaal Dijk en Waard staat een lokale overheid voor, die in alles wat zij doet een toonbeeld is voor een transparante en begrijpelijke werkwijze.
 15. Lokaal Dijk en Waard staat een lokale overheid voor, die een voorbeeldfunctie moet vervullen bij het nakomen van haar verplichtingen en het doelmatig uitvoeren van haar taken.
 16. Lokaal Dijk en Waard staat voor hoogwaardige en burgergerichte prestaties van gemeentelijke organen en diensten.
 17. Lokaal Dijk en Waard staat voor naleving van wetten en regels op het gebied van orde en openbare veiligheid en de daarmee samenhangende controle en handhaving.