Skip to main content

STANDPUNTEN

Wonen

Uit de enquête die Lokaal Dijk en Waard heeft uitgezet onder de inwoners van Dijk en Waard is Wonen als belangrijkste item naar voren gekomen.

WONINGTEKORT

Woningbouw heeft voor Lokaal Dijk en Waard de absolute prioriteit. Om het grote tekort aan woningen terug te dringen dient er meer gebouwd te worden voor alle doelgroepen. Oostrand Noord Scharwoude, Stationsgebied, De Draai, Westpoort en Westerdel zijn de huidige locaties waar gebouwd wordt of gaat worden. Dit naast de diverse zogenaamde inbreilocaties. Er dient onderzocht te worden en bij hogere overheden voor gestreden te worden hoe versneld tot meer woningbouw gekomen kan worden, ook in de dicht bij de kernen gelegen buitengebieden. Dit betekent ook dat er ingezet wordt op uitbreiding van ambtelijke capaciteit om alle aanvragen voor bouwinitiatieven versneld te behandelen.

WONEN VOOR ALLE DOELGROEPEN

Grondgebonden seniorenwoningen vanuit particulier initiatief, waardoor er doorstroming plaatsvindt en woningen voor jongere doelgroepen vrij komen. Naast inbreiden op vrij te spelen “werklocaties” moet er ook worden gedacht aan het horizontaal en verticaal splitsen van grotere woningen, mits voldaan wordt aan de parkeernorm. Lokaal Dijk en Waard wil graag dat de initiatiefnemer tot splitsen van grotere woningen hiervoor geen leges hoeft te betalen. Bij inbreidingsplekken worden initiatiefnemers verplicht tot tijdige en passende buurtparticipatie zodat in te breiden woonlocaties niet onnodige vertraging oplopen. Woonvormen zoals Tinyhouses, Containerwoningen of anderzins nieuwe vormen willen we omarmen en stimuleren.

SOCIALE HUUR EN KOOP

Voor betaalbare nieuwbouwwoningen (categorie 1, 2 en 3) moet de woonplicht gelden. Dit voorkomt dat beleggers op grote schaal woningen opkopen. Bij nieuwbouw wordt minimaal 30% sociale huur en/of koop gerealiseerd. Dit wordt tevens in de Woonvisie Dijk en Waard opgenomen. Daarnaast moeten statushouders niet met voorrang geplaatst worden in sociale huurwoningen, maar moet de gemeente zoeken naar alternatieve woonvormen voor deze groep. Wanneer het echt niet anders kan, moeten statushouders geplaatst worden in sociale huurwoningen.

BUITENGEBIED

Om versneld woningbouw te realiseren wordt het gesprek met de provincie stevig gevoerd. Dit om potentiële locaties in Dijk en Waard versneld te kunnen ontwikkelen. Ook ‘Flexoplossingen’ zijn mogelijkheden om de woningnood aan te pakken. Uitgangspunt is dat er gebouwd word passend bij het karakter van de verschillende locaties.

LANGER THUIS AKKOORD

Er wordt een Langer Thuis Akkoord afgesloten tussen relevante organisaties en ontwikkelaars (Wonen, Welzijn, Zorg) in Dijk en Waard. Dit om het belang te onderstrepen om samen te werken aan de maatschappelijke opgave om voor langer thuiswonende ouderen een passende woonvorm en woningen te realiseren. Inzet hierbij is dat een ieder in haar of zijn vertrouwde wijk of kern kan blijven wonen.

STARTEN OP DE WONINGMARKT

De startersleningen om (alleenstaande) starters aan passende koopwoningen binnen Dijk en Waard te helpen worden ingezet. Daarnaast willen we ook dat de gemeente zelf grond opkoopt om meer starterswoningen te realiseren.

OPWAARDERING WIJKEN EN BUURTEN

Bij zowel inbreidingslocaties alsook uitbreidingslocaties wordt ingezet op voldoende speelruimte voor kinderen. Deze speelruimtes kunnen tevens dienen als buurtontmoetingsplekken. Daarbij kan naast spelen ook gedacht worden aan buurtmoestuinen waar jong en oud elkaar ontmoeten.