STANDPUNTEN

Wonen

De woningmarkt is overspannen. We zitten in een woningcrisis waarbij starters niet kunnen starten en doorstromers niet goed kunnen doorstromen. Deze woningcrisis komt op het bordje te liggen van de gemeenten. Als gemeente Dijk en Waard moeten we samen met betrokken stakeholders dit oplossen. Onze woningbehoefte is groter dan ooit, daar moet Dijk en Waard zich in de toekomst tegen wapenen met evenwichtig en betaalbaar bouwen.

Goed en betaalbaar wonen voor iedereen is de ambitie voor Dijk en Waard. We moeten zorgen voor een evenwichtig woningaanbod voor iedereen. Starters, senioren en middeninkomens hebben het momenteel zwaar op de woningmarkt. Dijk en Waard streeft ernaar om veel te bouwen op locaties waar het kan. Het woningaanbod moet aansluiten op de verwachte groei van Dijk en Waard. Daarnaast moeten woningen aansluiten bij kernen-specifieke karakteristieken, zoals een stedelijk aangezicht of landelijke uitstraling met een dorps karakter.

Voor de gemeente Dijk en Waard is het belangrijk dat we de woningbouwopgave kunnen invullen. Vooral voor hen die al jaren op zoek zijn naar een betaalbare woning is dit een zeer belangrijk onderwerp. Bij ontwikkelingsplannen gaan we oog houden voor een gezonde mix van sociale huur, vrije sector en betaalbare woningen. Wel is het belangrijk dat de buurt en omgeving goed wordt meegenomen in de ontwikkelingen die in hun buurt gaan plaatsvinden.

Groen in de wijk, een goede verkeersafwikkeling en de uitstraling in een wijk zijn bepalend voor het woongenot. Daarnaast is ook het duurzaamheidsvraagstuk zich steeds meer gaan manifesteren in de woningbouw. We moeten een goede afweging maken tussen woongenot en een duurzaam huis. Een woning moet toekomstbestendig zijn, maar ook woongenot opleveren.