Skip to main content

Onderwijs

STANDPUNTEN

Onderwijs

Onderwijs is de basis van de toekomst van onze jongere inwoners. Er wordt ingezet op IKC-vorming in alle wijken en kernen, waardoor een integraal aanbod is voor de 0 – 12 jarigen. Daar waar mogelijk kan ook ingezet worden op een IKOC, een integraal kind en ouderencentrum. In de wijk Broekhorn moet geïnventariseerd worden of er plek en voldoende leerlingenaanbod is voor een eigen IKC eventueel gecombineerd met een wijk- of buurtcentrum. In Sint Pancras is voldoende leerlingenaanbod voor een tweede IKC in het noorden van het dorp op of rond huidige locatie Baken, dit dient voortvarend opgepakt te worden. IKC zuid in Sint Pancras dient snel gerealiseerd te worden (locatie Sperwer).

“Er moet een goede verbinding zijn tussen sociaal domein en onderwijs.”

BASISONDERWIJS

Met alle aanbieders van basisonderwijs en opvang in onze gemeente Dijk en Waard wordt gelijkwaardig omgegaan wat betreft huisvesting van 0 – 12 jarigen. Wij willen investeren in kwaliteit en duurzaamheid van de gebouwen. Daarnaast moeten schoolpleinen vergroend worden. Eveneens moet de schoolmoestuin gestimuleerd en mogelijk gefaciliteerd worden eventueel in combinatie met een buurtmoestuin.

MIDDELBAAR ONDERWIJS

Ook kent Dijk en Waard een aantal middelbare scholen, die ook uit de regio leerlingen aantrekken. Regionale afstemming is een voorwaarde om in de regio goed en breed middelbaar onderwijs aan te bieden. Een goede monitoring van te verwachten leerlingenaanbod moet voorkomen dat er huisvestingstekort of overschot ontstaat bij middelbare scholen.

MBO

De MBO vestiging in Dijk en Waard en de regio moet inzetten op het gediplomeerd verlaten van de leerlingen. Een diploma op minimaal MBO niveau is de basis voor de toekomst van onze inwoners.

LEERPLICHT

Leerplicht dient regionaal op minimaal het huidige niveau gehandhaafd te worden. Hiertoe dienen lokaal en regionaal voldoende leerplichtambtenaren aangesteld te worden. De benchmark hiervoor is de landelijke norm in een gemeente van vergelijkbare omvang.