Skip to main content

STANDPUNTEN

Duurzaamheid, Natuur en Energie

In de gemeente Dijk en Waard krijgen milieu en duurzaamheid een prominente plaats in de beleidsontwikkeling voor een permanente beheersing van milieu- en klimaatproblemen. Lokaal Dijk en Waard kiest voor zonne-energie, isoleren van woningen, fabrieks-en kantoorpanden en het stimuleren van bouwen van 0 op de meter woningen. Uiteraard hebben gemeentelijke gebouwen, in brede zin van het woord, een voorbeeldfunctie waar het gaat om duurzaamheid. Aan de hand van een uitvoeringsprogramma wordt duidelijk hoe de ambitie – om in 2030 – 2035 een energieneutrale gemeente te zijn – moet worden gerealiseerd. De haalbaarheid en betaalbaarheid is hierbij belangrijk. Met andere woorden er mag geen energie armoede ontstaan. Met betaalbaarheid bedoelen wij dat het binnen de begroting wordt opgelost en dat de lasten niet bij de inwoners komen te liggen.

AANBESTEDINGEN

Bij aanbestedingen is het belangrijk dat de gemeente goed kijkt wie de aanbieder is en hoe duurzaam deze is. Waar mogelijk willen wij dat de gemeente bedrijven die hogere duurzaamheidsscore hebben voorrang krijgen tijdens de aanbestedingsprocedure. Wel moet onderzocht worden of dit kan in relatie tot het Europese aanbestedingsbeleid.

ENERGIEOPWEKKING

We vinden dat windmolens niet nabij bebouwing geplaatst mogen gaan worden. Lokaal Dijk en Waard zet liever in op zonne-energie dan op windenergie. In het algemeen moet het plaatsen van energiebronnen in de openbare ruimte naar constructieve oplossingen gezocht worden. We willen niet alleen gebruik maken van bestaande bekende energiebronnen maar ook kijken naar nieuwe duurzame initiatieven. Duurzaamheid valt of staat bij draagvlak onder de inwoners, voorlichting en communicatie spelen hierin een belangrijke rol. Er moet onderzocht worden tot opwekking van duurzame energie in de vorm van aardwarmte.

WONINGEN DUURZAAM

Voor het verduurzamen van woningen moet extra subsidie beschikbaar komen. Hierbij moet ook ingezet worden op geld via de hogere overheden. Daarnaast moet bij de landelijk opgelegde ambitie om huizen van het gas af te halen een aparte subsidie beschikbaar komen voor huiseigenaren.

GRONDSTOFFENBELEID

Grondstoffenbeleid en het scheiden van grondstoffen bij de bron zijn belangrijk om te voldoen aan de opdracht om meer afval te scheiden. Dit mede om de kosten te drukken van het ophalen en verwerken van afval. Ook hier spelen faciliteren en informeren een belangrijke rol. Bekeken moet worden of in bepaalde periodes bepaalde kleur bakken vaker geleegd zouden moeten worden.

NATUUR

Dijk en Waard kent een rijke en diverse natuur. Om binnenstedelijk te kunnen genieten van groen, hebben we de prachtige ‘t Waarderhout. Dit willen we promoten en behouden. Dijk en Waard kent daarnaast ook speciale natuurgebieden. Bijvoorbeeld het Oosterdelgebied, een Landschapsreservaat met een sterk cultuurhistorisch karakter. In het gebied kunnen beperkt activiteiten plaatsvinden, dit dient altijd in samenspraak met stichting Veldzorg maar vooral ook met omwonenden besproken te worden. Het Oosterdelgebied wordt bedreigd door een invasieve exoot, beter bekend als de Amerikaanse rivierkreeft. Lokaal Dijk en Waard wil het Oosterdelgebied behouden. Hiervoor moet Dijk en Waard met een reddingsplan komen met concrete actiepunten om deze exoot de verdrijven.

KLEIMEER EN RECREATIE

De Kleimeer nabij Geestmerambacht is een zeer waardevol rust en natuurgebied voor diverse flora en fauna. Daarom moet dit gebied slechts zeer beperkt toegankelijk blijven en dient recreatie hier achterwege te blijven. Maar natuur is er ook voor het welbevinden van de inwoners en bezoekers. Daar waar mogelijk moet op het grondgebied van Dijk en Waard wandelroutes gecreëerd worden en gefaciliteerd met picknickplekken en rustplaatsen voor de wandelaar. De diverse natuurverenigingen die actief zijn in Dijk en Waard zijn goede gesprekspartners bij het bepalen waar wel en waar niet. Om het Geestmerambacht gratis te houden, is Lokaal Dijk en Waard bereid om meer te investeren en de gemeentelijke bijdrage te verhogen.