Skip to main content

Op dinsdag 9 februari jl stond op de forumagenda het onderwerp Kadernota 2022 Geestmerambacht (het recreatiegebied) gepland. Helaas ontbrak de tijd om dit onderwerp nog te behandelen.  Derhalve is de behandeling rechtstreeks in de gemeenteraadsvergadering van 16 februari 2021.

Lokaal Dijk en Waard betreurt dit ten zeerste. Daarom konden wij in de zogenaamd oriënterende fase de wethouder geen vragen stellen hierover. Waarom is dit zo belangrijk? In die kadernota, vastgesteld op 18 november 2021 , staat namelijk aangegeven dat om de begroting rond te krijgen, betaald parkeren ingevoerd zou kunnen worden. Dat bevreemdt de fractie van Lokaal Dijk en Waard ten zeerste. Waarom? Op dinsdag 15 november 2020 heeft de gemeenteraad van Langedijk een motie Gratis Parkeren in Langedijk aangenomen. De motie is ingediend door Kleurrijk Langedijk, één van de partijen die nu deel uit maakt van Lokaal Dijk en Waard.  Daarin sprak de gemeenteraad van Langedijk zich uit voor het blijvend gratis parkeren in heel Langedijk. In de stemverklaring van een aantal partijen werd hierbij ook nadrukkelijk benoemd in te zullen stemmen met deze motie omdat hiermee ook voor het recreatiegebied Geestmerambacht, voor meer dan 90% gelegen op Langedijker grondgebied, het gratis parkeren geborgd zou zijn.

Dinsdag 15 november uitspraak van gemeenteraad voor gratis parkeren en dan op 18 november wordt deze kadernota vastgesteld met als  mogelijkheid het parkeren bij Geestmerambacht betaald te kunnen maken. Dat kan en mag niet en gaat voorbij aan de democratie.

Omdat in de vergadering van 9 februari j.l. het mondeling vragen stellen niet meer mogelijk was heeft de fractie van Lokaal Dijk en Waard deze vragen schriftelijk gesteld.

Geacht College,

Tijdens het forum Dorp en Ruimte d.d. 9 februari 2021 is een gedeelte van de agenda niet behandeld en doorgeschoven naar de raad van 16 februari 2021. Derhalve heeft de fractie van Lokaal Dijk en Waard de navolgende schriftelijke oriënterende vragen over het onderwerp Kadernota 2022 Geestmerambacht:

  1. Blz 5 kadernota, 1e alinea onder Gevolg voor de participanten: “voor het restant zijn aanvullende maatregelen nodig zoals bijvoorbeeld beheersubsidie provincie en eventueel het invoeren van betaald parkeren of het heffen entreevergoeding” Op 15 november 2020 nam de raad van Langedijk een motie van Kleurrijk Langedijk aan dat betaald parkeren in Langedijk gratis zou zijn en blijven. In de stemverklaring om voor deze motie te stemmen hebben partijen ook benoemd dat hiermee het gratis parkeren voor recreatiegebied Geestmerambacht, grotendeels gelegen op Langedijker grondgebied, geborgd is, dat daar ook een uitspraak over gedaan werd. Waarom stelt het bestuur op 18 november 2020 dan toch vast dat betaald parkeren mogelijk ingevoerd kan gaan worden?
  2. Welke leden van het AB Geestmerambacht stemden in met de mogelijkheid om betaald parkeren als financiële dekking op te nemen in deze kadernota?

Wij ontvangen de antwoorden gaarne voor de gemeenteraadsvergadering van 16 februari 2021.

Namens de fractie van Lokaal Dijk en Waard,

Annelies Kloosterboer

In de gemeenteraadsvergadering van 16 februari 2021 wordt het onderwerp verder behandeld. Naar aanleiding van de beraadslagingen zullen wij passende raadsinstrumenten gebruiken om gratis parkeren blijvend mogelijk te houden bij recreatiegebied Geestmerambacht. Dat verdienen de inwoners, dat verdienen de ondernemers in het recreatiegebied.