Skip to main content

Als alles goed gaat zal op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking treden. Het moet een nieuwe manier van werken worden tussen gemeente en de maatschappij. Eenvoudiger en meer vrij beleidsruimte is het credo. Dat betekent dat gemeentelijke regels en processen moet worden herzien. Bestemmingsplannen, beleidsnota’s, vergunningen en verordeningen moeten worden aangepast.

De Omgevingswet schrijft ook voor dat er binnen drie jaar een omgevingsvisie door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. De omgevingsvisie is een toekomstvisie die ontwikkelingen in kaart brengt en op welke wijze we als gemeente kunnen inspelen op goed wonen en leven, ruimte voor ondernemen en zorg voor kwaliteit.

Omdat de omgevingswet al een paar keer is uitgesteld heeft men gemeend de gemeenteraad reeds een omgevingsvisie voor te leggen, om er al mee proef te draaien. Lokaal Dijk en Waard zou zich daar in hebben kunnen vinden als het een heldere en inzichtelijke visie zou zijn echter daar schort het nogal aan. Let wel, het zijn afwegingskaders die de raad voor 4 jaar bindend vaststelt.

In de ogen van Lokaal Dijk en Waard is de visie onvoldoende uitgewerkt op diverse programma’s en speerpunten. Maatschappelijke vraagstukken en bovenregionale ontwikkelingen die in de toekomst op ons afkomen zijn niet of nauwelijks meegenomen in de visie. Met name wat die ontwikkelingen betekenen op ruimte- en samenlevingsvragen en hoe we de verschillende kwaliteiten kunnen versterken en verbeteren.

Als er iets op ons afkomt dan zijn het wel de vraagstukken van klimaat, milieu en wateroverlast. Je mag in een toekomstvisie een grondige analyse verwachten van wat de consequenties daarvan zijn in de van leef- en woongebieden. Een ander zorgpunt is het gestelde in de visie dat alleen bouwmogelijkheden zijn binnen de dorpskernen in plaats langs de kernen. Een heldere kijk hoe we dan invulling gaan geven in het woningtekort in Langedijk is volstrekt onvoldoende weergegeven.

Een ander fenomeen wat onvoldoende is uitgelicht is de identiteit. Niet alleen van de gemeente maar bovenal de identiteit in de kernengebieden. De participatie en inspraak door inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn onvoldoende vertaald in sociale samenhang en ruimtelijke kwaliteiten. Wat willen we borgen in de kerngebieden en wat willen we ontwikkelen of verbinden tot een homogene gemeente.

De omgevingsvisie is naar de mening van Lokaal Dijk en Waard nog niet klaar. We missen een grondige analyse van toekomstige ontwikkelingen en de maatschappelijke effecten daarvan. De waardenkaart als onderligger voor identiteit is te summier voor kwalificatie van kerngebieden. Doelen, speerpunten en programma’s zijn in onze ogen zeker niet uitputtend. De input van inwoners is onvoldoende uitgekristalliseerd in leef- woongebied en kernenbeleid.

De motie ‘ Impuls Omgevingsvisie ‘ van VVD, Lokaal Dijk en Waard en GroenLinks is duidelijk, een herziene visie in 2022